České sympozium

České Sympozium bylo organizováno za podpory programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20-09-00094 s názvem: Analýza nákladovosti léčby dekubitů - determinanty péče.

VI. Sympozium DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty
14. září 2022, místnost Aquarius

13:15 – 13:20

Slavnostní zahájení

13:20 – 13:35

Strategie prevence a léčby dekubitů na národní úrovni jako reakce na výzvu EPUAP

Strnadová Alice1, Hofštetrová Knotková Michaela2, Müllerová Nina3, Pokorná Andrea4

1 Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Praha

2 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno

3 Centrum řízení kvality, Fakultní nemocnice Plzeň

4 Ústav zdravotnických věd, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

13:35 – 13:45

Portál Dekubity.eu – informace na jednom místě

Hofštetrová Knotková Michaela1, Müllerová Nina2, Pokorná Andrea3

1 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno

2 Centrum řízení kvality, Fakultní nemocnice Plzeň

3 Ústav zdravotnických věd, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

13:45 – 14:00

Sledování incidence a prevalence dekubitů na národní úrovni – SHNU a jeho rozvoj

Pokorná Andrea1,2, Štrombachová Veronika1, Mužík Jan1,2, Kučerová Jana1, Búřilová Petra1,2, Pospíšil Michal1,2, Dolanová Dana1,2

1 Oddělení hodnocení kvality péče, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

2 Ústav zdravotnických věd, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

14:00 – 14:15

Klinické doporučené postupy pro nehojící se rány – česká zkušenost

Stryja Jan1, Pokorná Andrea2

1 Salvatella s.r.o., Třinec

2 Ústav zdravotnických věd, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

14:15 – 14:30

Diskuse

 14:30 – 14:40

Přestávka

14:40 – 14:55

Znalosti sester ve vztahu k monitorování výskytu a prevalence tlakových lézí

Búřilová Petra1, Saibertová Simona1, Pokorná Andrea1

1 Ústav zdravotnických věd, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

14:55 – 15:10

Problematika diferenciální diagnostiky tlakových lézí a inkontinenční dermatitidy v klinické praxi – dotazníkové šetření

Saibertová Simona1, Šimečková Veronika1, Randová Kamila1, Švecová Tereza1, Garajová Marie1, Antalová Natália1, Soldánová Dana1,  Pokorná Andrea1

1 Ústav zdravotnických věd, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 15:10 – 15:25

Kvalita života pacientů s nehojící se ránou

Krupová Lenka1,2, Pokorná Andrea3

1 Kožní oddělení, FN Ostrava

2 Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava

3 Ústav zdravotnických věd, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

15:25 – 15:50

Diskuse

15:50 – 16:05

Přestávka